Политика за обработване на лични данни

 

Тази политика за обработване на лични данни (наричана „Политика“) е адресирана до всеки, който използва чат услугата “BgGPT Chat“, (наричана по-нататък „Услугата“), достъпна на интернет страницата (наричана „Уебсайтът“)(наричан „ползвател“ и заедно – „ползватели“). Уебсайтът chat.bggpt.ai се управлява от Софийски университет “Св. Климент Охридски”, звено „Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки“ (INSAIT), (наричан „Администратор“).

Услугата представлява чатбот, който дава възможност за комуникация и генериране на текстове, използвайки специализиран български езиков модел. Услугата е създадена от Администратора въз основа на и чрез генеративен изкуствен интелект. INSAIT продължава работата си по езиковите модели с цел подобряване на резултатите. Настоящата версия на Услугата може да се актуализира.

Уебсайтът и Услугата са предназначени за лица на и по-големи от 14 години. Ползвателите трябва да ползват Услугата внимателно и отговорно и с грижа към защита на своите данни.

За да Ви предоставя Услугата и да администрира Уебсайта, Администраторът обработва лични данни на ползвателите. Както за Вас - ползвателите, така и за нас, е важно да използваме личните Ви данни съгласно закона и да боравим с тях внимателно и разумно. Тази Политика дава информация за това как обработваме личните данни на ползвателите и отговаря на обичайните в тази връзка въпроси.

Ние Ви предоставяме настоящата информация относно обработването на Ваши лични данни съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 - Общ регламент относно защитата на данните (наричан „ОРЗД“).

Кой е администраторът на лични данни?

Администраторът на лични данни по тази Политика е Софийски университет „Св. Климент Охридски“, звено „Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки“ (INSAIT),със седалище и адрес на управление: бул. "Цар Освободител" № 15, гр. София 1504, България, регистриран в регистър БУЛСТАТ с номер: 000670680.

За да осъществите контакт с Администратора, може да се свържете на chat.bggpt@insait.ai или +359 87 8254 182, както и на пощенски адрес: България, гр. София, район Средец, ул. „Цар Освободител“ №15.

Длъжностно лице по защита на данните: д-р Първан Първанов, 02/9308 423, 02/943 4319, dpo@uni-sofia.bg

Как се обработват личните Ви данни?

Администраторът обработва лични данни, предмет на тази Политика, като ги събира от ползвателите или като сам ги създава. При условията на закона, Администраторът ангажира трети лица с обработването на лични данни.

За какви цели се обработват личните Ви данни?

Вашите лични данни няма да бъдат обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
Администраторът не обработва лични данни за целите на директен маркетинг.

Какви категории лични данни се обработват?

Администраторът обработва следните категории лични данни на ползвателите:

Администраторът не събира, не генерира, нито по друг начин обработва специални категории лични данни на ползвателите, като например, лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, данни за здравословно състояние и други.

Кои са правните основания, на които обработваме личните данни?

 1. За изпълнение на задължения по договорните отношения с Вас (член 6, параграф 1, буква „б“ от ОРЗД):

  За да изпълним задълженията и ангажиментите си към Вас съгласно Общите условия за ползване на BgGPT Chatи поддържане на Уебсайта, обработваме Ваши лични данни, като Вашия имейл адрес, данните от Вашия профил в Google и лични данни, включени от Вас в съобщенията във връзка с ползването на Услугата.

 2. За изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо администратора (член 6, параграф 1,буква „в“ от ОРЗД):

  Администраторът предоставя лични данни на държавни органи при условията на закона.

 3. Реализиране на легитимните интереси на Администратора (член 6, параграф 1, б. „e“ от ОРЗД):

  Администраторът обработва лични данни за целите на своите легитимни интереси по изключение и когато това е необходимо, като например с цел  защита от злоупотреби с Услугата. За реализирането на тази цел, Администраторът обработва записи във връзка с достъпа до Услугата (access log), които включват IP адрес, User Agent на браузъра на ползвателя (данни за неговата операционната система, браузъра и неговите настройки), идентификатор на заявката, час и дата на достъп, отворен URL адрес, големина на заявката и отговор, време за обработка на заявката, резултат от обработката. За постигане на тези цели е необходимо обработване на минимален обем лични данни като без тяхното обработване администраторът няма да има възможност да контролира и противодейства на евентуални злоупотреби с Услугата.

  Когато Вие сте активирали опцията за споделяне на разговорите с Администратора съгласно Общите условия за ползване, ние ще използваме Вашето Входящо съдържание, изпращано от Вас до чатбота, включително лични данни в тези разговори, ако има такива, с цел да предоставяме, поддържаме, развиваме и подобряваме Услугата и разработваните от нас модели и алгоритми, включително с цел тяхното обучение и подобрение. Тази опция за споделяне може да бъде активирана и деактивирана по всяко време и от настройките във Вашия профил. Във всеки случай Вие следва да се уверите, че споделяните разговори не съдържат лични данни.

Предоставят ли се лични данни на трети лица? А извън Европейското икономическо пространство?

Предоставяне на лични данни на трети лица

При определени обстоятелства и съгласно закона, Администраторът споделя личните Ви данни с трети лица, които са установени в България или друга страна от Европейския съюз/Eвропейското икономическо пространство и обработват личните Ви данни като отделен администратор или като обработващ данните по възлагане и инструкция на Администратора, за целите, описани по-горе, както следва:

Предоставяне на лични данни извън Европейското икономическо пространство

Администраторът предоставя личните Ви данни извън Европейското икономическо пространство при спазване на ОРЗД и на основание решение на Европейската комисия за адекватна защита на личните данни, т.е. ако е осигурено адекватно ниво на защита на личните данни съгласно местното и европейско законодателство, потвърдено от решение на Европейската комисия.

В останалите случаи, Администраторът на лични данни може да предостави лични данни в трета държава при условията на чл. 46, чл. 47 или чл. 49 от ОРЗД.

Как са защитени личните Ви данни?

Администраторът поддържа физически и електронни технически и организационни мерки и процедури, гарантиращи защита на поверителността, целостта и наличността на Вашите лични данни. Предприети са подходящи мерки за сигурност срещу незаконното или неправомерното обработване на лични данни и срещу случайната загуба или повреждане на лични данни.

За какъв срок Администраторът съхранява личните Ви данни?

Администраторът съхранява Вашите лични данни колкото е необходимо, за да изпълни целите, за които се обработват и съобразно правните и регулаторни изисквания. Сроковете за съхранение се определят от целта на обработването на данните, количеството, естеството и значението на тези данни; потенциалният риск от неразрешен достъп или разкриване на данните; законови срокове, ако са приложими:

Периодът за съхраняване на бисквитките, използвани от Уебсайта chat.bggpt.ai са посочени в Политиката за бисквитките.

Определена категория лични данни като историята на разговорите се контролира от Вас като ползвател. Вашият профил Ви позволява да изтриете историята на Вашите разговори или всички данни за ползвателя като изтриете профила си.

Какви са правата Ви като субект на лични данни?

Като субект на лични данни и при условията на закона, Вие имате следните права:

Всеки ползвател може да упражни посочените права по всяко време чрез писмено заявление до Администратора, като използва формите за контакт, посочени в началото на Политиката.

Въпроси?

За въпроси и допълнителна информация във връзка с обработването на личните Ви данни по тази Политика и правата, които имате като субект на данни, може да се обърнете към нас, като използвате посочените в началото на Политиката данни за контакт с Администратора.

Промени в Политиката за обработване на лични данни

Тази Политика е приета от Администратора на 03.03.2024.

В случай на промяна, изменената Политика ще бъде обявена на chat.bggpt.ai/privacy. На този адрес публикуваме актуалната към всеки момент Политика.


Oфициален документ [тук].