Общи условия за ползване на BgGPT Chat

Настоящите Общи условия (наричани по-нататък "Условията") уреждат ползването на услугата „BgGPT Chat“ (наричана по-нататък „Услугата“), която представлява чатбот, който дава възможност за комуникация и генериране на текстове, използвайки специализиран български езиков модел. 

Услугата е достъпна на Интернет страницата chat.bggpt.ai (наричана по-нататък „Уебсайтът“).

Нашата Политика за обработване на лични данни обяснява как събираме и използваме Вашите лични данни. Въпреки че тя не е част от тези Условия, тя е важен документ, който трябва да прочетете.

 1.        Доставчик на Услугата. Сключване на договор.
  1.    Доставчик на Услугата (наричан по-нататък „ние“) е Софийски университет “Св. Климент Охридски”, звено „Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки“ (INSAIT), със седалище и адрес на управление: бул. "Цар Освободител" № 15, гр. София 1504, България, регистриран в регистър БУЛСТАТ с номер: 000670680, идентификационен номер по ЗДДС: BG000670680, орган, осъществяващ контрол върху дейността на доставчика на Услугата: министъра на образованието и науката на Република България. Данни за кореспонденция с нас във връзка с Услугата: chat.bggpt@insait.ai и тел. +359 87 8254 182.
  2.    Със създаването на регистриран профил на Уебсайта или с ползването по друг начин на Услугата ползвателят на Услугата (наричан по-нататък „Вие“) се съгласява да спазва Условията и сключва договор с нас като доставчик на Услугата, който договор се урежда от настоящите Условия.
  3.    За да извършите регистрацията, следва да извършите следните стъпки:

(а) да предоставите в съответното поле в регистрационния формуляр на Уебсайта следните данни: адрес на електронна поща; или да използвате идентификация чрез профила Ви в Google или други трети лица, които може да бъдат налични в бъдеще;

(б) чрез отбелязване с поставяне на отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия за ползване, запознат съм с Политиката за обработване на личните данни и декларирам, че съм навършил 14-годишна възраст“, Вие:

(i) потвърждавате, че сте прочели настоящите Условия, предоставени в процеса на регистрация, съгласни сте с тях и се задължавате да ги спазвате,

(ii) потвърждавате, че сте се запознали с предоставената в процеса на регистрация Политика за обработване на лични данни, и

(iii) декларирате, че към момента на регистрация сте навършили 14-годишна възраст.

 1.    В процеса на регистрация ние Ви предоставяме възможност да поправяте грешки при въвеждането на информацията чрез нейното редактиране или изтриване в съответното поле. След завършване на регистрацията на предоставения адрес на електронна поща ще Ви изпратим линк за активация на профила и потвърждение за сключения договор. Ние ще съхраняваме данните за сключения договор, като може да получите достъп до него, като се свържете с нас чрез посочените по-горе данни за кореспонденция. Договорът може да се сключи само на български език.
 2.    Приемането на настоящите Условия е задължително предварително условие за ползване на Услугата, поради което без изразено съгласие процесът на регистрация не може да приключи.
 3.    Писмените изявления и съобщения съгласно настоящите Условия се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на съобщения по електронна поща, натискане на бутон или отметка в Уебсайта, доколкото изявлението е технически записано по начин, който дава възможност да бъде възпроизвеждано. В отношенията помежду ни във връзка с настоящите Условия обикновеният или усъвършенстваният електронен подпис ще имат правното действие на саморъчен подпис и ще обвързват страните с направените електронни волеизявления.
 1.        Изисквания към ползвателите на Услугата. Регистрация.
  1.    За да имате право да ползвате Услугата, Вие трябва да сте навършили 14-годишна възраст. При създаването на регистриран профил на Уебсайта Вие трябва да декларирате, че сте навършили 14-годишна възраст, като носите пълна отговорност за верността на тази декларация.
  2.    За да получите достъп до Услугата, трябва да създадете регистриран профил на Уебсайта (вж. раздел 1 от настоящите Условия). При регистрацията трябва да предоставите точна и пълна информация, като следвате инструкциите на Уебсайта. Нямате право да споделяте идентификационните данни и паролите за достъп на профила си или да ги предоставяте на други лица. Вие носите пълна отговорност за всички действия, извършени от Вашия профил.
 2.        Изисквания при ползването на Услугата
  1.    С успешната регистрация на профил Вие получавате правото да ползвате Услугата, както е предоставена на Уебсайта, в съответствие с настоящите Условия и приложимото право. При ползването на Услугата сте длъжни да спазвате всички изисквания на приложимото право и настоящите Условия. Вие носите пълна отговорност за Вашите действия, свързани с ползването на Услугата, включително за въвежданата информация и за целите, за които Услугата е ползвана.
  2.    Нямате право да използвате Услугата с цел злоупотреба, въвеждане в заблуждение, измама, обида, унижение, дискриминация, увреждане на трети лица или с каквато и да е друга незаконна или неморална цел или за извършване на неправомерни действия. Без да се ограничава общия характер на предходното изречение, забранено е:
 1. да накърнявате целостта или да нарушавате работата на Услугата и/или на Уебсайта, включително чрез заобикаляне или повреждане на приложени защитни мерки, мерки за контрол на достъпа и мерки за безопасност;
 2. да ползвате Услугата по начин, който може да увреди Услугата или Уебсайта или да попречи на другите ползватели да ползват Услугата;
 3. да ползвате Услугата по начин, който нарушава права на трети лица, включително права на интелектуална собственост;
 4. да разпространявате, да отдавате под наем, да предоставяте право на ползване, да продавате, да прехвърляте, да копирате или по друг начин да предоставяте ползването на Услугата на трети лица, включително като част от Ваш продукт или услуга, или да рекламирате Услугата като предоставяна от Вас или от Ваше име;
 5. да опитвате да извършвате или да извършвате обратно инженерство, да модифицирате, декомпилирате, хаквате, преработвате или превеждате Услугата и Уебсайта;
 6. да премахвате, скривате или променяте всякакви известия и означения за авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост във връзка с Услугата и Уебсайта;
 7. да извличате данни от Услугата по автоматичен начин или чрез специална програма.
 8. да създавате грешното впечатление, че данни, генерирани от Услугата, са генерирани от човек.
 9. да използвате данни, генерирани от Услугата, за разработване или усъвършенстване на модели или други услуги, които се конкурират с Услугата.
  1.    При ползването на Услугата Вие следва да не предоставяте лични данни за себе си или за трети лица, както и преди да споделите с трети лица провеждани разговори в Услугата, Вие следва да се уверите, че споделяните разговори не съдържат такива лични данни.
 1.       Права върху съдържанието
  1.    Вие запазвате притежаваните от Вас права върху данните и съдържанието, което въвеждате в Услугата (наричано по-нататък „Входящото съдържание“), и спрямо нас Вие сте собственик на правата (ако има такива съгласно приложимото право) върху данните и съдържанието, генерирано от Услугата в отговор на Вашето Входящо съдържание (наричано по-нататък „Изходящото съдържание").
  2.    Вие носите отговорност за Вашето Входящо съдържание и за генерираното от Услугата в отговор на него Изходящо съдържание, включително като гарантирате, че то не нарушава приложимото право или настоящите Условия. Вие заявявате и гарантирате, че разполагате с всички права и разрешения, необходими за предоставяне на Входящото съдържание.
  3.    Вие се съгласявате, че генерираното Изходящо съдържание може да не е ново или уникално, да няма творчески характер или по друг начин да не отговаря на приложимите изисквания, за да представлява годен обект на закрила на право на интелектуална собственост или каквото и да е друго право на собственост или за да възникнат за Вас такива права.
  4.    При първото влизане във Вашия профил на Уебсайта Вие следва да посочите дали желаете Вашите разговори (т.е. Вашето Входящо съдържание и генерираното от Услугата в отговор на него Изходящо съдържание) да бъдат споделяни с нас като автори на модела и да бъдат използвани от нас. Тази опция за споделяне на разговорите може да бъде активирана и деактивирана по всяко време и от настройките във Вашия профил.
  5.    Когато опцията за споделяне на разговорите с нас е активирана, Вие ни предоставяте право да ползваме Вашето Входящо съдържание и генерираното от Услугата в отговор на него Изходящо съдържание с цел да предоставяме, поддържаме, развиваме и подобряваме Услугата и разработваните от нас модели и алгоритми, включително с цел тяхното обучение и усъвършенстване, както и с цел спазване на приложимото право и поддържане безопасността на Услугата, като включително имаме правото да възпроизвеждаме, съхраняваме и променяме това съдържание. Правото на ползване по предходното изречение се отстъпва за територията на целия свят, за неограничен период от време, безвъзмездно (т.е. за него не Ви дължим възнаграждение или каквото и да било друго плащане) и с правото свободно да го прехвърляме и суб-лицензираме на трети лица по наша преценка.
 2.        Неточност на генерираното съдържание
  1.    Изкуственият интелект е област на активно изследване, в рамките на която се срещат известни проблеми като риска от предубеждения, генериране на дезинформация и халюцинации. Предвид настоящия етап на развитие на технологиите, използвани във връзка с Услугата, не можем да гарантираме, че генерираното от Услугата Изходящо съдържание ще бъде винаги точно и вярно или че ще отговаря на възприетите в обществото норми на морал, етика и възпитание при общуването.
  2.    Вие разбирате и се съгласявате, че:
 1. Изходящото съдържание може да е неточно, невярно, непълно или неактуално. Не трябва да разчитате на генерираното от Услугата Изходящо съдържание като единствен източник на информация, като заместител на професионален съвет или за каквито и да било други цели. Не използвайте Услугата за взимането на важни решения.
 2. За някои хора Изходящото съдържание може да е подвеждащо, неморално, неетично, неподходящо или дори обидно, нараняващо или предизвикващо други негативни възприятия. Преди да използвате или споделяте с трети лица генерирано от Услугата Изходящо съдържание, трябва да прецените доколко генерираното от Услугата Изходящо съдържание е точно, вярно и уместно с оглед контекста на конкретното използване. Не трябва да използвате Изходящо съдържание, което би могло да окаже отрицателно въздействие върху конкретно лице, върху група от лица с определени характеристики (напр. подрастващи лица) или върху обществото като цяло, както и Изходящо съдържание, което е в противоречие със закона, обществения ред и добрите нрави.
 3. Генерираното от Услугата Изходящо съдържание не отразява нашите мнения, възгледи и възприятия, нито мненията, възгледите и възприятията на лицата, които са участвали в разработването на Услугата, или на каквито и да било трети лица, дори и да са споменати в Изходящото съдържание или Изходящото съдържание да указва друго. Ако Изходящото съдържание препраща към продукти или услуги на трети лица, това не означава, че съответното трето лице одобрява или е свързано по някакъв начин с Услугата.
 4. Използването на Услугата от подрастващи лица или от други лица, които могат да се считат за уязвима група поради своето физическо, умствено или психическо развитие, липсата на житейски опит или поради други особени характеристики, е уместно да става под надзора на родител, попечител или друго отговорно възрастно лице, за да се осигури подходяща закрила на тези ползватели на Услугата срещу неуместно съдържание и да се осигури подходящ контрол върху тяхното ползване на Услугата. В случай че установите неподходящо съдържание в Услугата, следва незабавно да ни уведомите.   
 1.        Ограничаване на отговорността
  1.    В максималната степен, допустима от приложимото право, ние не носим отговорност за Вашите действия по използване на Услугата и за генерираното от услугата Изходящо съдържание и не носим отговорност за каквито и да било вреди, настъпили във връзка с използването на Услугата или с генерираното от услугата Изходящо съдържание.
  2.    Предходното изречение не ограничава или изключва отговорност, която съгласно императивните норми на приложимото право не може да бъде ограничена или изключена, и Ваши права, които съгласно императивните норми на приложимото право не могат да бъдат ограничени или изключени, като например права, които са императивно предоставени съгласно правото за защита на потребителите, доколкото е приложимо за Вас.
  3.    В максималната степен, допустима от приложимото право, ние не даваме никакви декларации и гаранции по отношение на Услугата, включително, но не само, гаранции за годност за определена цел, определено използване или определен резултат, гаранции за задоволително качество, гаранции за ненарушаване на права на трети лица и за необезпокоявано ползване, и гаранции, че Услугата ще бъде непрекъсната, точна или без грешки, и Вие приемате и се съгласявате, че всяко използване на Услугата и генерираното от услугата Изходящо съдържание е изцяло на Ваш риск и отговорност.
  4.    Предходното изречение не ограничава или изключва гаранции, които съгласно императивните норми на приложимото право не могат да бъдат ограничени или изключени. Ако Вие сте потребител по смисъла на българското право или по смисъла на правото на друга държава – членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, което е приложимо за Вас, по отношение на Услугата Вие имате право на законова гаранция за цифрови услуги, която се урежда от приложимото за Вас право на Република България или на съответната друга държава – членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.
 2.        Прекратяване на договора и преустановяване на достъпа до Услугата
  1.    Ние имаме правото да прекратим действието на договора с незабавно действие и без предизвестие, да блокираме, прекратим или изтрием Вашия профил и/или временно да преустановим Вашия достъп до Услугата, в случай че:
 1. установим, че сте нарушили настоящите Условия, или с основание считаме, че ще извършите такова нарушение в бъдеще;
 2. Вашето използване на Услугата може да доведе до вреди или други негативни последици за нас, за нашите партньори, за другите ползватели на Услугата или за други трети лица;
 3. това е нужно, за да защитим безопасността и нормалното функциониране на Уебсайта или Услугата или поради други технически причини;
 4. това е нужно, за да спазим изискванията на приложимото право или нареждане на компетентен държавен орган;
 5. не сте влизали във Вашия регистриран профил в период от повече от една година.
  1.    Ако смятате, че сме блокирали, прекратили или изтрили Вашия профил по погрешка, можете да се свържете с нас на посочените в раздел 1 по-горе данни за кореспонденция.
  2.    Вие можете да прекратите договора по всяко време, като деактивирате/изтриете профила си и спрете да използвате Услугата. Освен това при неизпълнение на наше задължение по настоящите Условия, за което ние отговаряме, Вие може да имате правото да развалите договора при спазване на изискванията на приложимото право.
  3.    Ако Вие сте потребител по смисъла на българското право или по смисъла на правото на друга държава – членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, което е приложимо за Вас, Вие имате право да се откажете от сключения съгласно настоящите Условия договор в 14-дневен срок от сключването му, без да посочвате причина и без да дължите обезщетение или неустойка. По-долу е предоставена информация относно упражняването на това право на отказ от договора:

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която е сключен договорът.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (Софийски университет “Св. Климент Охридски”, бул. "Цар Освободител" № 15, гр. София 1504, България, тел.: +359 87 8254 182, адрес на ел. поща: chat.bggpt@insait.ai) за Вашето решение да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или на електронна поща). Можете да използвате приложения стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, но това не е задължително.

За да спазите срока на отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

- До (Софийски университет “Св. Климент Охридски”, бул. "Цар Освободител" № 15, гр. София 1504, България, адрес на ел. поща: chat.bggpt@insait.ai):

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за предоставяне на следната услуга*

- Поръчано на*/получено на*

- Име на потребителя/ите

- Адрес на потребителя/ите

- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

- Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

 1.        Изменения на Условията и на Услугата
  1.    Настоящите Условия могат да бъдат изменени по наша инициатива или в други, предвидени в действащото право случаи. Ние ще Ви уведомим за всяко изменение в Условията по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Вас адрес на електронна поща. Ако не сте съгласни с измененията в Условията, можете да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, като ни изпратите писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за изменението. Правото на отказ по предходното изречение не се прилага в случаите, когато изменението в Условията е вследствие на разпореждане или указание на компетентен държавен орган.
  2.    Имаме право да изменим Услугата, при условие че такова изменение е разумно по отношение на цялостния обхват на Услугата и се прави по основателна причина (напр. необходимост за отстраняване на възникнали грешки, за адаптиране към промени в правното или регулаторното положение, за адаптиране на цифровото съдържание или цифровите услуги към нова техническа среда, към развитието на техническия прогрес, достиженията на развитието на изкуствения интелект и неговата регулация или по други важни оперативни причини или технически изисквания, свързани с Услугата и използваните от нея технологии). Всяко такова изменение ще се извършва без допълнителни разходи за Вас. Вие ще бъдете уведомени по ясен и разбираем начин за изменението писмено или чрез съобщение на посочения адрес на електронна поща. В случай на такова изменение Вие имате право да развалите договора безплатно в рамките на 30 дни, считано от уведомлението за изменението или от момента на изменение на Услугата, като се прилага по-късната от двете дати, ако това изменение оказва отрицателно въздействие върху достъпа или използването на Услугата от Ваша страна, освен ако отрицателното въздействие е незначително. В случаите по предходното изречение Вие ще бъдете уведомени предварително в разумен срок и на траен носител относно характеристиките, периода от време, през който се извършва изменението на Услугата, и за правото Ви да развалите договора за Услугата.
 2.        Приложимо право и разрешаване на спорове
  1.    За всички аспекти на договорното правоотношение съгласно настоящите Условия и за всички спорове, произтичащи от това договорно правоотношение, се прилага правото на Република България. Ако Вие сте потребител по смисъла на правото на друга държава – членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, в която е Вашето обичайно местопребиваване, този избор на право се прилага само доколкото не Ви лишава от императивните приложими разпоредби за защита на потребителите на държавата по Вашето обичайно местопребиваване.
  2.    Ако не сте потребител по смисъла на правото на държава – членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, изключително компетентен за разрешаване на всякакви спорове във връзка с договора по настоящите Условия е съответният съд в гр. София, България.
  3.    Извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове:

Ако Вие сте потребител по смисъла на българското право или по смисъла на правото на друга държава – членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, което е приложимо за Вас, по закон сме длъжни да Ви информираме, че Европейската комисия е създала платформа за онлайн решаване на спорове за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове. Можете да намерите платформата на адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Във връзка с настоящите Условия ние попадаме в обхвата на дейност на следните органи за алтернативно решаване на спорове, установени в България:

 • Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София, уебсайт: http://www.kzp.bg;
 • Център за алтернативно решаване на спорове "Консенсус", уебсайт: https://mediationcenter.bg/cacr;
 • Център за алтернативно решаване на спорове "НАИС" към Сдружение Национална асоциация за извънсъдебни спогодби, уебсайт: http://www.nais.bg.

Ние не желаем и не сме длъжни да участваме в никакви производства за разрешаване на спорове пред какъвто и да е орган за алтернативно решаване на спорове.


Oфициален документ [тук].